Základní informace

DŘEVO DOMŮ s.r.o., se sídlem č.p. 34/12, 407 01 Česká Lípa, IČ: 171 13 326, společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod s.zn. C 48802 (dále jen „ DŘEVO DOMŮ s.r.o “) provozuje webové stránky „www.drevo-domu.cz“ (dále také „web“).  DŘEVO DOMŮ s.r.o , jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy:

Zákazníkem se rozumí uživatel, který uskutečnil nákup (potvrzením objednávky odeslané z webu) u DŘEVO DOMŮ s.r.o .

Zpracování všech získaných osobních údajů uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

DŘEVO DOMŮ s.r.o zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění kupní smlouvy

DŘEVO DOMŮ s.r.o zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu vyžaduje DŘEVO DOMŮ s.r.o v objednávkovém formuláři na webu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa, ČP, PSČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům DŘEVO DOMŮ s.r.o , a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a případného doručení nakoupeného zboží.


Plnění právních povinností

DŘEVO DOMŮ s.r.o zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na REALITYCL vztahují. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, zpravidla státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů DŘEVO DOMŮ s.r.o povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy DŘEVO DOMŮ s.r.o

V zájmu zachování komfortu zákazníků DŘEVO DOMŮ s.r.o zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování objednávek stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu webu, což je oprávněným zájmem DŘEVO DOMŮ s.r.o . Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány pro účely vedení databáze klientů, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od odeslání objednávky uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy.

Udělený souhlas

Na základě uděleného souhlasu zpracovává DŘEVO DOMŮ s.r.o následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa.


Cookies

DŘEVO DOMŮ s.r.o zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů DŘEVO DOMŮ s.r.o . Na základě tohoto důvodu zpracovává DŘEVO DOMŮ s.r.o cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky. Jedná se o zpracování cookies pro analýzu návštevnosti webu.


Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 739 177 717 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@drevo-domu.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na DŘEVO DOMŮ s.r.o na tel. č. 739 177 717 nebo e-mailové adrese info@drevo-domu.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.